Projekt Erasmus+ „Społeczna Europa 2020: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem w Unii Europejskiej” realizowany jest w LCKZiU w latach 2017-2019.

Wybór tematu projektu podyktowany jest wzrostem liczby obywateli państw UE, którzy żyją w ubóstwie lub są nim zagrożeni. Szacuje się, że do 2020 roku co czwarty obywatel UE będzie zagrożony biedą lub wykluczeniem społecznym. Jednym z priorytetów  Komisji Europejskiej jest zmniejszenie tej liczby o 20 milionów do 2020 roku.

Szkoły publiczne, jako instytucje skupiające młodzież z bardzo zróżnicowanych środowisk społecznych stanowią istotny podmiot w promowaniu społecznej spójności i równości oraz w dostrzeganiu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Nadrzędnym celem projektu jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji.

Cele szczegółowe:

  • Rozwinięcie i pogłębienie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy
  • Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, porównywania i syntezy informacji
  • Doskonalenie kompetencji językowych (j. angielski)
  • Doskonalenie umiejętności myślenia krytycznego i myślenia twórczego oraz umiejętności interpersonalnych
  • Promowanie wśród uczniów wartości i zasad takich jak równość społeczna, spójność, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Wzmocnienie poczucia posiadania wspólnych celów i przynależności do wspólnoty obywateli Unii Europejskiej

Szkoły realizujące projekt:

Institut Lacetania – Manresa (Hiszpania) – szkoła koordynująca

Lubelskie Centrum Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego (Polska)

Kaufmännische Schule Goeppingen (Niemcy)

Liceo scientifico Morgagni – Rzym (Włochy)

3rd GENERAL LYCEUM OF KAVALA – Trzecie liceum w Kavali (Grecja)

Zealand Business College – Naestved (Dania)

Projekt „Społeczna Europa 2020” jest kontynuacją wieloletniej współpracy wymienionych  wcześniej szkół w realizacji projektów międzynarodowych i wymiany dobrych praktyk.